Yingying Fan
Yingying Fan
University of Southern California